Chương trình Thứ sáu xanh - Eco Friday

Mỗi thứ 6 hàng tuần, khách hàng dùng túi Eco FujiMart để mua sắm sẽ nhận ngay 3% giá trị tích lũy vào thẻ khách hàng thân thiết.

Điều kiện:

- Chương trình dành riêng cho khách hàng thành viên

- Áp dụng với mọi hóa đơn mua sắm phát sinh trong ngày thứ 6

- Áp dụng với khách hàng thành viên dùng túi Eco FujiMart. 

DÙNG TÚI ECO FUJIMART ĐỂ MUA SẮM

HÀNH ĐỘNG NHỎ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH